Monday, August 29, 2011

摇摇头~续集 #1

摇摇头, 我做好了哦。。看看 !

 这就是浅蓝线的用处。就只想到青涩的中学时期。。常常接触的单线簿。。现在,就有单线×布×!
哈哈

Saturday, August 27, 2011

摇摇头

我问他: 你知道我为什么买那个颜色的色吗?

他。。只是 。。。。继续 。。。。。。~ 摇摇头 ~~!


以后,要常常借助它的帮忙了~ 不可以再懒惰下去· !!
---------
            |
            |
             ------------------
                                      |
                                     V